Pozvánka na valnou hromadu dne 25.5.2021

21.04.2021 09:30

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.


obracím se na Vás jakožto na společníka společnosti Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.,
IČO: 490 99 698,
se sídlem Štúrova 667/9, Trnovany, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka
5610 (dále jen "Společnost").


V souladu s ustanovením § 181 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), Vám
oznamuji, že svolávám valnou hromadu Společnosti (dále jen"VH").


VH se uskuteční dne 25.5. 2021 ve 12.00 hod., místem konání VH jsou Teplice,
Trnovany,  Štúrova 667/9, tj. sídlo
Společnosti.


Program VH je následující:

1.                 
Zahájení valné hromady. Ověření řádného a včasného svolání
valné hromady. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2.                 
Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní rok
2020.

3.                 
Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty společnosti za rok
2020.

4.                 
Závěr.


Návrh usnesení VH:

1.       
Valná hromada zvolila

 

a)        
za předsedu této valné hromady a osobu pověřenou
sčítáním hlasů (skrutátor) osobu:

       Hana Filipek, nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 41501 Teplice

b)       
za zapisovatele osobu:

       Mgr.Roman Bělohlavý, IČO: 714 72 614,advokát se sídlem Moskevská 1461/66, 360 01 Karlovy Vary


2.      Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní rok 2020.

3.      Valná hromada Společnosti rozhoduje, že nevyplacený zisk ve výši 610.920,59 Kč bude

         poukázán na účet 428 nerozdělený zisk minulých let.


Tímto Vás, jakožto společníka Společnosti, zvu na shora uvedenou VH.


S pozdravem


V Teplicích dne 21.04. 2021


___________________________

Hana Filipek, jednatel


DOPORUČENĚ S DODEJKOU DO VLASTNÍCH RUKOU !

PŘÍLOHA - řádná účetní závěrka za účetní rok 2020