Pozvánka na valnou hromadu dne 8.10.2020

15.09.2020 12:43

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.


obracím se na Vás jakožto na společníka společnosti

Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.,
IČO: 490 99 698,se sídlem Štúrova 667/9, Trnovany, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka
5610 (dále jen "Společnost").

V souladu s ustanovením § 183 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"),

Vám oznamuji,


že svolávám valnou hromadu Společnosti (dále jen
"VH").

VH se uskuteční v pondělí dne 08. 10. 2020 v 13:00 hod., místem konání VH jsou Teplice,
Trnovany,  Štúrova 667/9, tj. sídlo Společnosti.


Program VH je následující:  1. Zahájení valné hromady. Ověření řádného a včasného svolání valné
         hromady. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

  2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2019.

  3. Jmenování nového jednatele společnosti, a to paní Hany Filipek, nar.
         08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice.

  4. Závěr.

Návrh usnesení VH:

1.       Valná hromada zvolila

 

- za předsedu této řádné valné hromady:

pana Michaela Kempfa, nar. 02. října 1958, trvale pobytem D-63829
Krombach, Finkenweg 14, Spolková republika Německo

za zapisovatele této řádné valné hromady:

paní Hanu Filipek, nar. 08.
dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice

2.      Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní rok 2019.

3.      Valná hromada společnosti jmenuje do funkce jednatele společnosti paní Hanu Filipek,                  nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice.


Tímto Vás, jakožto společníka Společnosti, zvu na shora uvedenou VH.


S pozdravemBYTOVÁ SPOLEČNOST TEPLICE, spol.
s r.o., společník

Krombach 10.9.2020


PŘÍLOHA - řádná účetní závěrka za účetní rok 2019