Pozvánka na valnou hromadu dne 24.5.2024

25.04.2024 00:00

VĚC:   Pozvánka na řádnou valnou hromadu korporace Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.

 

obracím se na Vás jakožto na společníka korporace  (dále jen „Korporace “) Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o., IČO: 490 99 698, se sídlem Štúrova 667/9, Trnovany, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 5610

 

V souladu s ustanovením § 181 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), tímto,

 

svolávám

 valnou hromadu Korporace .

 

Valná hromada se uskuteční dne 24.05. 2024 v 12:00 hod., místem konání valné hromady jsou Teplice, Trnovany,  Štúrova 667/9.

 

Program valné hromady  je následující:

  1. Zahájení valné hromady. Ověření řádného a včasného svolání valné hromady. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Projednání řádné účetní závěrky Korporace za účetní rok 2023.
  3. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Korporace za rok 2023.
  4. Závěr.

Návrh usnesení VH:

  • Valná hromada zvolila
  • za předsedu této valné hromady a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) osobu:

JUDr. Martin Tocik , advokát zapsaný u ČAK pod č.ev.0682  , se sídlem Moskevská 1461/66, 360 01 Karlovy Vary

  • za zapisovatele osobu:

       Hana Filipek, nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice

  • Valná hromada Korporace schvaluje řádnou účetní závěrku Korporace za účetní rok 2023.
  • Valná hromada Korporace rozhoduje, že celý zisk Korporace za účetní rok 2023 ve výši 252.724,35kč ( slovy dvěstěpadesátdvatisícesedmsetdvacetčtyřikorunyčeské třicetpěthaléřů) bude vyplacen společníkům Korporace podle poměru podílů společníků na Korporaci ve lhůtě 3 měsíců ode dne konání valné hromady Korporace.

Tímto Vás, jakožto společníka Korporace , zvu na shora uvedenou valnou hromadu.

O průběhu valné hromady  bude vyhotoven řádný zápis..

Současně Vás jako společníka Korporace výslovně vyzývám ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude provedena výplata zisku Korporace za předpokladu, že valná hromada Korporace schválí návrh usnesení č.3.

V případě, že jste jako společník v minulosti již číslo bankovního účtu Korporaci  sdělil, prosím Vás tímto , o kontrolu aktuálnosti sděleného bankovního spojení.

 

S pozdravem

V Teplicích dne 23.4.2024

___________________________

Hana Filipek

Jednatel

Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.

DOPORUČENĚ S DODEJKOU DO VLASTNÍCH RUKOU !

 

PŘÍLOHA - řádná účetní závěrka za účetní rok 2023