Pozvánka na valnou hromadu dne 29.6.2022

23.05.2022 16:45

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.

 

obracím se na Vás jakožto na společníka společnosti Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o., IČO: 490 99 698, se sídlem Štúrova 667/9, Trnovany, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 5610 (dále jen „Společnost“).

 

V souladu s ustanovením § 181 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), Vám oznamuji, 

že svolávám valnou hromadu Společnosti (dále jen „VH“).

 

VH se uskuteční dne 29. 06. 2022 v 10:30 hod., místem konání VH jsou Teplice, Trnovany,  Štúrova 667/9, tj. sídlo Společnosti.

 

Program VH je následující:

  1. Zahájení valné hromady. Ověření řádného a včasného svolání valné hromady. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2021.
  3. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty společnosti za rok 2021.
  4. Závěr.

 

Návrh usnesení VH:

  1. Valná hromada zvolila

 

  • za předsedu této valné hromady a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) osobu:

       Hana Filipek, nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice

  • za zapisovatele osobu:

       Mgr. Roman Bělohlavý, IČO: 714 72 614, advokát se sídlem Moskevská 1461/66, 360 01 Karlovy Vary

 

  1. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní rok 2021.

 

  1. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že nevyplacený zisk ve výši 419 160,91 Kč bude poukázán na účet 428 nerozdělený zisk minulých let.

 

Tímto Vás, jakožto společníka Společnosti, zvu na shora uvedenou VH.

 

S pozdravem

V Teplicích dne 23. 05. 2022

___________________________

Hana Filipek, jednatel

 

 

DOPORUČENĚ S DODEJKOU DO VLASTNÍCH RUKOU !

 

PŘÍLOHA - řádná účetní závěrka za účetní rok 2021