Pozvánka na valnou hromadu dne 23.6.2023

26.05.2023 00:00

VĚC:   Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o.

 

obracím se na Vás jakožto na společníka společnosti Bytové sdružení Teplice, spol. s r.o., IČO: 490 99 698, se sídlem Štúrova 667/9, Trnovany, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 5610 (dále jen „Společnost“).

 

V souladu s ustanovením § 181 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), Vám oznamuji,

 

že svolávám valnou hromadu Společnosti (dále jen „VH“).

 

VH se uskuteční dne 23. 06. 2023 v 12:00 hod., místem konání VH jsou Teplice, Trnovany,  Štúrova 667/9, tj. sídlo Společnosti.

 

Program VH je následující:

 1. Zahájení valné hromady. Ověření řádného a včasného svolání valné hromady. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2022.
 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty společnosti za rok 2022.
 4. Rozhodnutí o přechodu obchodního podílu zesnulé společnice Susanne Stejskal na jejího syna Karla Stejskala.
 5. Rozhodnutí o přechodu obchodního podílu zesnulého společníka Petera Filipeka na jeho děti Paula Filipka, Sebastiana Filipka a Sabrinu Filipek.
 6. Závěr.

 

Návrh usnesení VH:

 1. Valná hromada zvolila
 • za předsedu této valné hromady a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) osobu:

       Mgr. Roman Bělohlavý, IČO: 714 72 614, advokát se sídlem Moskevská 1461/66, 360 01 Karlovy Vary

 • za zapisovatele osobu:

       Hana Filipek, nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice

 1. Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní rok 2022.
 2. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že celý zisk Společnosti za účetní rok 2022 ve výši 531 812,57 Kč bude vyplacen společníkům Společnosti podle poměru podílů společníků na Společnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne konání valné hromady Společnosti.
 3. Valná hromada Společnosti schvaluje, že obchodní podíl zesnulého společníka Susanne Stejskal, nar. 20. dubna 1938, naposledy bytem Frankfurt M., Julius Leber Weg 17, Spolková republika Německo o velikosti 4,5% na Společnosti, odpovídající vkladu ve výši 90 000,00 Kč, který je zcela splacen, přechází coby dědictví na jejího právního nástupce Karla Stejskala, nar. 23.01.1960, trvalým pobytem Spolková republika Německo, Eschborn, Weissdornweg 3
 4. Valná hromada Společnosti schvaluje, že obchodní podíl zesnulého společníka Petera Filipka, nar. 11. srpna 1941, naposledy bytem trvale bytem Teplice, Štúrova 493/23, zemřelém dne 12. 04. 2020 o velikosti 3,5% na Společnosti, odpovídající vkladu ve výši 70 000,00 Kč, který je zcela splacen, přechází coby dědictví na jeho právní nástupce:
 • Paul Filipek, nar. 08. 04. 1966, trvalým pobytem Spolková republika Německo, Dreieich, In den Rohwiesen 21f

velikost podílu podílníka 1/4

 • Sabrina Filipek, nar. 20. 09.1988, trvalým pobytem Spolková republika Německo, Friedrichsdorf, Bachstr. 3

velikost podílu podílníka 1/4

 • Sebastian Filipek, nar. 18. 04. 1984, trvalým pobytem Spolková republika Německo, Frankfurt am Main, Wolfhagener Str. 24

velikost podílu podílníka 1/4

Tímto Vás, jakožto společníka Společnosti, zvu na shora uvedenou VH.

 

Dle ust. § 32 odst. 3 ZOK, v případě, že je podíl v obchodní společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči obchodní společnosti jen správce společné věci.

 

S ohledem na tuto skutečnost se proto na Vás obracím s tím, že pokud jste spoluvlastníkem obchodního podílu na Společnosti s dalšími osobami, je zapotřebí, abyste projevili vůli o tom, kdo bude správcem společného podílu a tedy osobou, která na valné hromadě vykoná hlasovací právo, popř. kdo bude společným zmocněncem a vykoná hlasovací právo na valné hromadě coby zmocněnce. Pokud nebude většinou spoluvlastníků rozhodnuto o osobě správce či zmocněnce, nebude se k hlasům z tohoto obchodního podílu přihlížet.

 

Současně Vás jako společníka Společnosti výslovně vyzývám ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude provedena výplata zisku Společnosti za předpokladu, že valná hromada Společnosti schválí návrh usnesení č.3.

 

V případě, že jste jako společník v minulosti již číslo bankovního účtu Společnosti sdělil, prosím Vás tímto o kontrolu aktuálnosti sděleného bankovního spojení.

 

S pozdravem

V Teplicích dne 26. 05. 2022

 

 

___________________________

Hana Filipek, jednatel

 

DOPORUČENĚ S DODEJKOU DO VLASTNÍCH RUKOU !

 

PŘÍLOHA - řádná účetní závěrka za účetní rok 2022